Sidebar

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบัน
IMG 9771นายสุเทพ  อุดมพันธ์
ช่างปูน ระดับ 3
IMG 9825นายประดิษฐ์  ฟองนนที
ช่างไม้ ระดับ 3
IMG 0043นายณัฐพงษ์  ทองคำเภา
ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3
IMG 9828นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
พนักงานธุรการ ระดับ 3
IMG 0154นายสังวาลย์  รอดนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
IMG 0063นางวัลวดี  อุดมพันธ์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2 
IMG 9837นายสมรัก  รุ่งศิริ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
7นายชำนาญ  บุญโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
8นายเอกวัฒน์  เทศผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
userนายอนุชา แย้มน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
(ไปช่วยราชการ)
 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


Checo buttom

akrawisut

researchsystem

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure