Sidebar

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบัน
Emp1นายสุเทพ  อุดมพันธ์
ช่างปูน ระดับ 3
Emp2นายณัฐพงษ์  ทองคำเภา
ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3
Emp3นางวัลวดี  อุดมพันธ์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2
Emp4นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
พนักงานธุรการ ระดับ 3
Emp5นายสมรัก  รุ่งศิริ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
Emp6นายเอกวัฒน์  เทศผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Emp7นายชำนาญ  บุญโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

userนายอนุชา แย้มน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
(ไปช่วยราชการ)