Sidebar

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยขอสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

- ดาวน์โหลด สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย

- ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- ดาวน์โหลด บันทึกข้อความการเดินทางไปราชการงานวิจัย

- ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


Checo buttom

akrawisut

researchsystem

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure