Sidebar

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภททั่วไป) รอบ ๓

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภททั่วไป) รอบ ๓

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภททั่วไป) รอบ ๓ ..รายละเอียด คลิก...

 

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ...รายละเอียด คลิก...

ใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึกและอุปกรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนักศึกษาชาย) ...รายละเอียด คลิก... 

 
 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


Checo buttom

akrawisut

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure