Sidebar

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และอบรมระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และอบรมระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา

  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

            วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพไตรรัตน์

  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ

- นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์        

  • กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ

1. แต่งกายชุดนักศึกษา

2. นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

3. นักศึกษาต้องผ่านจุดคัดกรอง และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมโครงการ

4. นักศึกษาต้องเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือประจำตัว (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด :

>>> กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

>>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

>>> กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา e-Education สำหรับนักศึกษา

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


Checo buttom

akrawisut

researchsystem

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure