Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการทบทวนระบบการบริหารและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการทบทวนระบบการบริหารและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนระบบการบริหารและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ" และ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562" แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ตลอดจนเป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพ : กรินทร์ บุญเหมาะ

ข่าว : นเรศ บัวลวย