Sidebar

ขอเชิญชวน นักศึกษาชาย อายุ 18-25 ปี ที่มีอาการปวดเข่าจากการกีฬาเข้าร่วมงานวิจัย ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-18.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารคณะศึกษาศาสตร์

ขอเชิญชวน นักศึกษาชาย อายุ 18-25 ปี ที่มีอาการปวดเข่าจากการกีฬาเข้าร่วมงานวิจัย ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-18.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารคณะศึกษาศาสตร์