Sidebar

ประชุมทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสารคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสารคร

ภาพโดย : นายกรินทร์  บุญเหมาะ