Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอแสดงความชื่นชมยินดี แด่ นางสาวพรพิมล พันธ์กล้วยไม้ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  บุญคงเสน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี แด่ นางสาวพรพิมล  พันธ์กล้วยไม้  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒”  จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครบรอบ ๑ ปี วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓