Sidebar

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (INDUCATION PERIOD) รุ่นที่ ๓

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (INDUCATION PERIOD) รุ่นที่ ๓  วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร