Sidebar

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (INDUCATION PERIOD) รุ่นที่ ๔

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (INDUCATION PERIOD) รุ่นที่ ๔  วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร