Sidebar

โครางการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์)

โครางการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร