Sidebar

โครางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อบรมการใชะระบบ e-Education และ e-Library) ผ่านระบบออนไลน์

โครางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) กิจกรรการให้ความรู้ เรื่อง การใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (e-Education) และ ระบบการสืบค้นห้องสมุด (e-Library) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร