Sidebar

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (ผ่านระบบออนไลน์)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (ผ่านระบบออนไลน์) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร