Sidebar

การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

การประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2