Sidebar

การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) ผ่านระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  สุขสม  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565