Sidebar

การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร