Sidebar

การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (ด้านพลศึกษา)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (ด้านพลศึกษา)

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร พาขุนทด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร