Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ ๒๕, ๒๗ และ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหาร งานบุคคล  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ได้มีความเข้าใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในโครงการมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากมาย อย่างเรื่อง “เทคโนโลยีในการเรียนการสอน” โดยท่านวิทยากรอาจารย์สุธิชา ภิรมย์นุ่ม และอาจารย์พุทธิพงษ์ เล็กขาว เรื่อง “การจัดทำหนังสือราชการ” โดยท่านวิทยากรคุณน้ำฝน ผ่องอำไพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมาพร ภักดี เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร” โดยท่านวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน และดร.ปรัชญา สภาพงศ์ เรื่อง “การจัดการเอกสารของงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดยท่านวิทยากร ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน อีกทั้งยังมีเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน” และเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” โดยท่านวิทยากรมากความสามารถอย่างอาจารย์ชานุกฤต เธียรกัลยา ที่มาให้ความรู้และช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร