Sidebar

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "กิจกรรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564"

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "กิจกรรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564"  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร