Sidebar

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "กิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564"

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "กิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564"  วันที่ 24, 25 และ 27 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร