Sidebar

โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรม การให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร  ยาพรม   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร