Sidebar

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คู่มือการดำเนินงานวิจัย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI:Thai Journal Citation Idex Centre)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2556-2564

ปีงบประมาณ 2564

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย คณะ เงินรายได้  งบประมาณแผ่นดิน บทคัดย่อ
1 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการวิ่งกลับตัวเพื่อทำคะแนนในนักกีฬาคริกเก็ตชายทีมชาติไทย

นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
80,000    
2 ผลของการฝึกความอดทนแบบแอนแอโรบิกระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อความสามารถในการกระโดดเชือกของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
80,000    
3 การศึกษารูปแบบลายนิ้วมือและความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ดร.วิภา จันทรวงค์

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
40,000    
4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
50,000    
5 การประเมินผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ

400,000

   
6 รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ
นายสุดเฉลิม ศัตราพฤกษ์

ศิลปศาสตร์ 35,000    
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามข่าวกีฬาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นางกฤษณา สงวนจีน
นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม

ศิลปศาสตร์  30,000    
8

การรับรู้ความหมายผ่านสัญญะการโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกผ่านทีวีดิจิทัล

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม ศิลปศาสตร์ 25,000    

9

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การเรียน การรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง

ศึกษาศาสตร์

34,500

 

 
10

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง ศึกษาศาสตร์ 36,000    
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายวิษณุ อรุณเมฆ ศึกษาศาสตร์ 35,000    
12 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ 35,000    
13 การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน ศึกษาศาสตร์ 34,500    

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2549-2555

ปีงบประมาณ 2555

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย  คณะ  ปีงบประมาณ  บทคัดย่อ  

การรับรู้ข่าวสารของชุมชนจากวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
และคณะ 

 ศิลปศาสตร์

   2555    

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสามสมุทร

ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
พ.อ.อ.หญิงจินตนา หัตถา
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นางยุพา  เฮงจำรัส
นางอนงค์  พละศักดิ์

 ศิลปศาสตร์

 2555

บทคัดย่อ

 

 

การสิเคราะหืทางชีวกลศาสตร์ของ

การวิ่งกลับตัวเพื่อทำคะแนนในนักกีฬาคริกเก็ตชายทีมชาติไทย