Sidebar

  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

            วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพไตรรัตน์

  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ

- นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์        

  • กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ

1. แต่งกายชุดนักศึกษา

2. นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

3. นักศึกษาต้องผ่านจุดคัดกรอง และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมโครงการ

4. นักศึกษาต้องเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือประจำตัว (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด :

>>> กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

>>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

>>> กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา e-Education สำหรับนักศึกษา

 

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภททั่วไป) รอบ ๓ ..รายละเอียด คลิก...

 

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ...รายละเอียด คลิก...

ใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึกและอุปกรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนักศึกษาชาย) ...รายละเอียด คลิก... 

 
 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอให้นักศึกษาใหม่ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติดังนี้
 
๑. นักศึกษาที่จะกู้ครั้งแรก หรือผู้กู้ยืมรายใหม่ จะต้องเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่ ๒๒ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าไปกรอกแบบคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ได้ ๒๒ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


Checo buttom

akrawisut

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure