Sidebar

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

student 1 64

จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

student 2 63

จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

student 1 63

จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
student 2 61
 
 
จำนวนนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

student61

จำนวนนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

student60