Sidebar

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 เดิมชื่อวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษา 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่   ปีการศึกษา 2521 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2 กิโลเมตร 

สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521–2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา (เดิม) เป็นจำนวน 200,000 บาทเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 และได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวรของสถาบันฯในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523

ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐมเปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา ต่อมาในปีการศึกษา 2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลัก สูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 โดยจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้

1.     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)

2.     คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

3.     คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา

ปี พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

 

<<<(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562)>>>

 

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

LogoTH

 

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

     1. พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
     2. สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
     3. วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างสไว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
     4. พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
     5. ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี 2 ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง
     6. เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง 3 อย่างพร้อมกัน คือ สีเขียว หมายถึง พลศึกษา, สีขาว หมายถึง จริยศึกษา, สีเหลือง หมายถึง พุทธศึกษา
     7. ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะของพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
     8. 2019 หรือ 2562 หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ธงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

FlagTNSUSKN

 

ความหมายของธงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

     สีชมพู – ฟ้าน้ำทะเล เป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาคร
     สีชมพู – ฟ้าน้ำทะเล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ
     สีชมพู หมายถึง ความรอบรู้ ความเข็มแข็งและมีพละกำลัง
     สีฟ้าน้ำทะเล หมายถึง ปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม