Sidebar

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับสถาบัน

ปรัชญา

“ ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน ”

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ”

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมพัฒนาศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

อัตลักษณ์

" ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม "
ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ
มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาสังคม

เอกลักษณ์

" สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา "

ค่านิยมองค์กร

" SPORTS - U "
S = Spirit                    มีน้ำใจนักกีฬา
P = Professional         มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity          มีการให้โอกาส
R = Responsibility       มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork             มีการทำงานเป็นทีม
S = Smart                   มีบุคลิกภาพดี
U = Universality          มีความเป็นสากล

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร


1. ผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
2. ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมและดำเนินการในการทำนุบำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬาเพื่อการแข่งขัน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ