การประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิขาขีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 พร้อมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารงามขำ คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 โรงเรียน