ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม , ผศ.ชุติมาพร ภักดี ,ดร.ปรัชญา สภาพงศ์(2567).การประเมินภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2566(หน้า 96-102)

ชื่อเรื่อง

การประเมินภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม , ผศ.ชุติมาพร ภักดี ,ดร.ปรัชญา สภาพงศ์

บทคัดย่อ

The purpose of this research aims to study and compared the leadership capability
for exercise and sport of students in the faculty of Sports and Health Science, Thailand
National Sports University. The group samples were 681 students across 17 campuses. The
research methodology used was an assessment with content validity and confidence.
Cronbach’s Alpha coefficient was 0.80. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and comparing the differences between the variables.
Mean Different Test (One-way ANOVA) and Pairwise Comparison Test (LSD).
The research results showed that male and female sample had the same high
leadership ability in exercise and sports, in terms of morality, ethics, code of conduct,
physical fitness. But male had greater leadership aspirations. Also, female had greater
interpersonal skills. Overall, both male and female had the physical fitness in exercise and
sports. In a comparison between male and female, there will be differences in physical
fitness with statistical significance at 0.05 levels. Research has found that the students from
the central region of Thailand in terms of aspirations leadership ability in sports, personality,
physical fitness, and attitudes were different from the northern, northeastern, and southern
regions with statistical significance 0.05.