ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสม ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับเพิ่มเติม)

PDF Display