ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสม ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับเพิ่มเติม)

PDF Display