กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1