กิจกรรมพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกฝน พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ให้สามารถเป็นผู้นำการออกกำลังกายที่ดี และมีคุณภาพ