กิจกรรมโครงการก้าวสู่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มีการจัดโครงการก้าวสู่บัณฑิต โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ และให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ สู่การประกอบอาชีพ โดยมีวิทยากร อาจารย์ชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ