ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและนวัตกรรม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย - Wipa Chantarawong

งานวิจัยและนวัตกรรมขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.45 น.