Skip to content

คณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประธานกรรมการ

กรรมการ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาการบริหารจัดการธุรกิจภาคเอกชน

นายพิทูร สุวรรณชัย

สาขาการบริหารจัดการธุรกิจภาคเอกชน
สาขาการบริหารจัดการธุรกิจภาคเอกชน

นายสุนันต์ ระฆังทอง

สาขาการบริหารจัดการธุรกิจภาคเอกชน
สาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผศ.ถาวร กมุทศรี

สาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม

พลตำรวจตรี ดร.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

นายศิริ สาระผล

สาขาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
สาขาพลศึกษา การกีฬา และกีฬาคนพิการ

ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ

สาขาพลศึกษา การกีฬา และกีฬาคนพิการ

เลขานุการกรรมการวิทยาเขต

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุปรียา วรรณมณี

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร

สรุปมติเวียนคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 เมษายน 2564

สรุปมติเวียนคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

สรุปมติเวียนคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

สรุปมติเวียนคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการวิทยาเขตสมุทรสาครผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2562

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการวิทยาเขตสมุทรสาครผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

สรุปมติเวียนคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561