นพรัตน์ พบลาภ และสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์. (2567). นโยบายซอฟต์พาวเวอร์: การบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, 18(2), 139-154. (TCI1)

ชื่อเรื่อง

นโยบายซอฟต์พาวเวอร์: การบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตย์ พบลาภ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษานโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เพื่อศึกษาการบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองแค และ 3) เพื่อศึกษาการบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน 32 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองแค จำนวน 12 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน จำนวน 20 คน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นด้านวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองแค ที่สอดคล้องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ คือ วิถีชีวิตควบคู่กับสายน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬาพื้นบ้าน คือ โล้กระทะ จากการบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การค้นหาประเด็น การพัฒนาทักษะ การเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ได้ว่าชุมชนบ้านคลองแคเป็น “ชุมชนแห่งการอนุรักษ์ วัฒนธรรม วิถีธารา” และการบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกีฬาพื้นบ้านตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ พบว่าสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรและวัฒนธรรมดั้งเดิม การพัฒนาทักษะนำมาต่อยอด ผสมผสานกับสวนน้ำของกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองแคได้ในระดับชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งดึงดูดเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงด้านการเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์