นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขับเคลื่อนศาสตร์การกีฬา

ทีม “There’s only one” จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขับเคลื่อนศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี จากผลงาน“เครื่องวัดระยะการกระโดดสูง” ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฐสุดา น้อยสนอง นายพีรพล โพธิ์ทอง และนายบุญฤทธิ์ ราชพัฒน์ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์หริต หัตถา และอาจารย์ ดร.วิภา จันทรวงค์