นักศึกษาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นักศึกษาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายวิชา การรู้เท่าทันสื่อและการเป็นพลเมืองดิจิทัล สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาทีาลงทะเบียนเรียนเข้าฟังสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ที่จัดโดยความร่วมมือของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดและสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารซีพีออลอะคาเดมี่ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อ 31 มกราคม 2567

นักศึกษาร่วมฟังสัมมนาเนื้อหาสื่อเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี ในหัวข้อ New Trend New Tech in Content Industries และ ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Facts Checking ตรวจสอบข่าวสาร จากวิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ งานสัมมนาวิชาชีพระดับชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันข่าวสาร เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนื้อหา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการทำงานด้านสื่อในอนาคต