นายพงศ์พล ยาหัส

ผู้ช่วยสอนประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นายพงศ์พล ยาหัส

ผู้ช่วยสอนประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
081-324-1701
phongphon.ya@tnsuskn.ac.th

ปริญญาตรี

BBus. (Exercise Science )
Griffith University, Australia, 2023

ความเชี่ยวชาญ และผลงาน

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่