นเรศ บัวลวย และศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์. (2565). การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มแฟนคลับต่อสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. (11)1, 45-54. (TCI2)

ชื่อเรื่อง

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มแฟนคลับต่อสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน

นเรศ บัวลวย และศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์.

บทคัดย่อ

This quantitative study aimed to 1) explore information exposure of Samut Sakhon Football Club (SSFC)of its fanand2) compare personalfactors of the fansinfluencingon SSFC loyalty. Data were collected from 400 people of SSFC fanclub via questionnaires.Results revealed that the fan were most likely expostingto the SSFC information through Facebook, Instagram, and YouTube,followed by Line and websites; the loyaltyto SSFC significantly depended on occupation and birthplace while sex, age, educational background and monthly income had no effect on the loyalty to SSFC; factors influencing the loyalty were atmosphere, other factors, and the playerfactorsrespectively.Keywords:Personal Characteristics; Information Exposure;Loyalty;Football Club