ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕