ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

PDF Display