ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

PDF Display