ประมวณภาพกิจกรรม โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการการฟื้นฟูการเล่นหมากรุกไทย

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้อง 115 คณะศิลปศาสตร์ และโรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสาคร