ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เครื่องฝึกและออกกำลังกายแบบมือหมุน และเครื่องออกกำลังกายแบบขั้นบันไดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

PDF Display