วิษณุ อรุณเมฆ. (2565). ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 50 เมตร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปีที่ 14 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565): 253 – 263.

ชื่อเรื่อง

ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 50 เมตร

ผู้เขียน

ผศ.ดร.วิษณุ อรุณเมฆ

บทคัดย่อ

The purpose of this study was to examine the effects of core muscles training on strength
and speed of the 50 meters crawl stroke. The research sample is a group of 30 students from
The Institute of Physical Education Samut Sakhon Campus by using purposive sampling. Subjects were randomly selected and equally divided into groups based on strength and speed score. The
experiment group exercised core muscles through strength training, whereas the control group did not receive training. The core muscle strength training was used for the experiment group 3 days a week for a consecutive period of 8 weeks.
The strength and speed of 50 meters crawl stroke were measured pre – training and after
the 4th and 8th weeks of training. Data were analyzed by calculating mean, standard deviation and one – way analysis of variance with repeated measures. A Bonferroni post – hoc test was calculated with an alpha level of .05 for all statistical tests. Results indicated as follows:
1. Mean scores of core muscles strength and speed of 50 meters crawl stroke between
the experimental group and the control group were not different in the statistical significance of .05 level pre – training and after the 4th weeks of training. However, core muscle strength between the experimental group and the control group were significantly different at .05 level after the 8th week of training. And the speed of 50 meters crawl stroke between experimental group and the control group were not different in the statistical significance of .05 level after the 8th weeks of training.
2. Mean score of core muscle strength of both groups following the 4th week of training
was not significantly different. However, following the 8th week of training, the experiment group was significantly different at .05 level. There were no significant differences in the control group.