ศิรินภา เพียรทอง วโรดม ลดาวรรษ์ ฐาณรงค์ ทุเรียน วศิณชัย ถึงวงค์ จินตนา เกตุคำพันธ์ และจารุเนตร ศรีโคกล่าม (2566).ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย วันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จังหวัดกาญจนบุรี.สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ กันยายน 2566. หน้า 86

ชื่อเรื่อง

ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย วันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน

ศิรินภา เพียรทอง วโรดม ลดาวรรษ์ ฐาณรงค์ ทุเรียน วศิณชัย ถึงวงค์ จินตนา เกตุคำพันธ์ และจารุเนตร ศรีโคกล่าม (2566).

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟันดาบและเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงในแต่ละรอบของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “รอบ Championship” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “รอบ Championship” ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 84 คน เป็นเพศชาย จำนวน 48 คน และเพศหญิง จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (Revised Competitive Sport AnxietyInventory – 2 (CSAI – 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) ซึ่งแปลเรียบเรียงโดยพิชิต เมืองนาโพธิ์ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง .70-.80 และมีความเชื่อมั่น .80 เพื่อวัดความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาฟันดาบ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “รอบ Championship” ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “รอบ Championship” ทุกรอบของการแข่งขัน โดยรวมมีระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณ์ ด้านความวิตกกังวลทางกาย อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 20.48, S.D. = 3.75) ความวิตกกังวลทางจิต อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 21.86, S.D. = 4.56) และความเชื่อมั่นในตนเอง อยู่ในระดับ ปานกลาง ((X̅ = 23.50, S.D. = 5.32) ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ด้านความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิตใจ และความวิตกกังวลทางด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “รอบChampionship” ในทุกรอบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

คำสำคัญ : ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟันดาบ, กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45