สื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับการประเมินจากคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษษ 2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ ด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งคุณภาพอาจารย์ การพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และยังให้คำแนะนำถึงแนวทางการพัฒนาจุดเด่นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพที่นับเป็นจุดเด่นของวิทยาเขตสมุทรสาคร ที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นต่อเนื่องจนเกิดประสิทธิผลกับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สร้างคุณภาพกับนักศึกษษและสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ มีคุณภาพ และ ให้ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบครบทุกด้าน สาขาวิชาต้องขอบคุณคระกรรมการมา ณ โอกาสนี้