สื่อสารฯ สมุทรสาคร … พร้อม!!! ฝึกประสบการณ์เพิ่มทักษะอาชีพ

สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารการกีฬา และ ก่อนอออกเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ทั้งหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรปฏิบัติการ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสมุทรสาคร รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารการกีฬา กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการออกสู่สถานประกอบการในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และ การเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 ในหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรปฏิบัติการ โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณสื่อ การสื่อสารในองค์กร และ การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นก่อนออกสนามจริงในองค์กรวิชาชีพ และ ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการประเมิน รูปแบบการเรียนรู้ทักษะรายวิชาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยในปีการศึกษา 2566 นี้ สาขาวิชาได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการสื่อและสโมสรกีฬาชั้นนำรับนักศึกษาฝึกงาน อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD สำนักข่าวมติชน สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม รายการโฟกัสไทยแลนด์ สโมสรฟุตบอลทรูแบงค็อก ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย ตลอดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 นี้ที่นักศึกษาทุกคนจะเข้าเรียนรู้จริงในสนามวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในองค์กรต่าง ๆ สาขาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสสมุทรสาคร ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์อันมีค่าจะช่วยผลักดันแส่งเสริมทักษะ ความรู้ และ ความสามารถของนักศึกษาให้ก้าวหน้าและเป็นพลังแรงบันดาลใจในการเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนทางการกีฬาในอนาคต ติดตามความเคลื่อนไหวและกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาได้ที่ www.tnsuskn.ac.th และทางสื่อสังคมทุกช่องทาง สนใจสมัครเรียนออนไลน์ได้ทันทีหน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัย #สื่อสารการกีฬา #ศิลป์สมุทรฯ #สมุทรสาคร #มอกีฬา #Sportscomm #TNSUSKN #Samutsakhon