สื่อสารฯ สมุทรสาคร … สัมมนาหลังฝึกงานองค์กรสื่อ

สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารการกีฬา ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารการกีฬา โดยมีรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมฟังการนำเสนอประสบการณ์ในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการเข้าเรียนรู้จริงในสถานประกอบการของหลักสูตรปฏิบัติการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำคณะวิชา ซึ่งการเข้าฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานี้ สาขาวิชาได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชนร่วม 20 บริษัท ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง ในงานด้านต่าง ๆของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งในรูปแบบการผลิตรายการ การสื่อข่าว การผลิตผลงานด้านสื่อ ทั้งแบบทั่วไปและเฉพาะด้านกีฬา เพื่อต่อยอดความสามารถ การสร้างเครือข่าย และ โอกาสในอนาคตการทำงานเชิงวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้องที่กำลังตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษาถัดไป และเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนการจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเตรียมตัวเป็นบัณฑิตสาขาสื่อสารการกีฬาต่อไป ภาพ / ข่าว สุธิชา ภิรมย์นุ่ม